Algemene voorwaarden van Zuivelhoeve De Bossneppe voor verkoop van producten via de website debossneppe.be en webshop debossneppe.online.

Laatste wijziging: 26 november 2020

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zuivelhoeve De Bossneppe, Kortrijkstraat 16, 8810 Lichtervelde, gekend in het KBO onder ondernemingsnummer BE0761.231.848, hierna “Zuivelhoeve De Bossneppe” genoemd.
 2. Afnemer: degene die bij Zuivelhoeve De Bossneppe bestelt en/of degene die met De Bossneppe in gesprek of onderhandeling gaat over het afsluiten van een overeenkomst of een overeenkomst afsluit.
 3. Order: iedere opdracht die de Afnemer aan De Bossneppe doorgeeft tot levering van Producten, in welke vorm dan ook gedaan door de Afnemer.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Bossneppe en de Afnemer ontstaat, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, als ook de (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.
 5. Producten: alle door of voor rekening van De Bossneppe in functie van een order geproduceerde en/of geleverde goederen.
 6. Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten worden voorbereid voor levering of afhaling.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen Afnemer en Zuivelhoeve De Bossneppe gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien deze door Zuivelhoeve De Bossneppe uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen door Zuivelhoeve De Bossneppe eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan de Afnemer en treden, ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten, in werking binnen 30 dagen na bekendmaking, tenzij anders aangegeven bij de bekendmaking.
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door Zuivelhoeve De Bossneppe geleverde producten wordt naar beste weten van Zuivelhoeve De Bossneppe verstrekt, maar houdt geen enkele garantie in.
 2. Zuivelhoeve De Bossneppe heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 1. De overeenkomst is pas na uitdrukkelijke aanvaarding door Zuivelhoeve De Bossneppe van toepassing.
 2. Elke overeenkomst met Zuivelhoeve De Bossneppe wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer, uitsluitend ter beoordeling van Zuivelhoeve De Bossneppe, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
 3. Zuivelhoeve De Bossneppe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In dergelijk geval zal Zuivelhoeve De Bossneppe niet schadeplichtig zijn tegenover de Afnemer.
 1. De opgegeven prijzen in de winkel en op de website zijn, tenzij anders is overeengekomen, inclusief BTW.
 2. Zuivelhoeve De Bossneppe is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Daaronder worden onder andere verstaan: productiebedrijven van Zuivelhoeve De Bossneppe berekende prijsstijgingen, verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen of andere heffingen.
 3. De Afnemer is in geval van dergelijke prijsverhoging gerechtig de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Zuivelhoeve De Bossneppe, en tegen vergoeding van de door Zuivelhoeve De Bossneppe gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft Afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.
 1. De goederen worden met grootste zorg verpakt door Zuivelhoeve De Bossneppe. De kosten hiervan zijn telkens inbegrepen in de overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Enkel in geval van herbruikbare verpakking wordt de hiervoor aangerekende vergoeding terug gecrediteerd nadat deze werd terugbezorgd aan Zuilvelhoeve De Bossneppe, tenzij deze in minder goede staat verkeert dan waarin zij aan de Afnemer werd geleverd. In dat geval zal een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag worden gecrediteerd.
 1. Betaling gebeurt netto contant, elektronisch of door storting op de bankrekening van Zuivelhoeve De Bossneppe. Betaling gebeurt in Euro en ten laatste bij afhaling, tenzij anders overeengekomen. Ingeval van niet tijdige betaling is Afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door Zuivelhoeve De Bossneppe vereist is.
 2. Korting, betalingsopschorting en iedere vorm van verrekening door de Afnemer is zonder uitdrukkelijke toestemming van Zuivelhoeve De Bossneppe niet toegestaan.
 3. Zuivelhoeve De Bossneppe te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de Afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van het uit de overeenkomst voortvloeiende verschuldigde bedrag.
 4. Ingeval van niet tijdige betaling is de Afnemer vanaf de vervaldag van de facturen een rente
  verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag met een minimum van € 40,- aan administratiekosten.
 5. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 5% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 250,-.
 6. De door Afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde
  rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikelen kunnen worden besteld uit de webshop debossneppe.online door deze aan te klikken en in het winkelmandje te leggen. Daarna is het steeds mogelijk te kiezen om verder te winkelen of af te rekenen.
Een bestelling kan worden gewijzigd zolang deze nog niet is afgerekend.

Betalingen via de website gebeuren 100% veilig via het online betaalplatform van Mollie.

De klant krijgt hierbij de keuze uit Bancontact of de specifieke betaalknop van de bank.

Nadat een order werd afgerond, krijgt de klant hiervan een automatische mail met een overzicht van zijn bestelling.

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het adres van Zuivelhoeve De Bossneppe.
 2. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt Zuivelhoeve De Bossneppe de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan.
 3. Tijdens het bestelproces wordt een afhaalmoment overeengekomen. Zuivelhoeve De Bossneppe verbindt er zich toe de goederen op het afgesproken moment klaar te zetten in een verpakking die voor vervoer geschikt is.
 4. Het risico van de goederen gaat over op de Afnemer op het moment van de overeengekomen vorm van levering.
 1. Ingeval Zuivelhoeve De Bossneppe opdracht krijgt tot levering van op maat afgestemde producten voor de Afnemer, is Afnemer verplicht tot aanlevering van alle voor het productieproces noodzakelijke informatie respectievelijk al het vereiste, geschikte materiaal dat of waarmee bewerkt / samengesteld moet worden, in voldoende hoeveelheden. Dit tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Zuivelhoeve De Bossneppe zal instaan voor de invulling hiervan. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Zuivelhoeve De Bossneppe gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
 2. Zuivelhoeve De Bossneppe is uitsluitend gehouden vooraf een voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te verstrekken, wanneer dat voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk door Zuivelhoeve De Bossneppe wordt aanvaard. In dat geval zal Zuivelhoeve De Bossneppe uiterlijk 10 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst van alle noodzakelijke informatie en te gebruiken materialen een monster of voorbeeld te verstrekken aan Afnemer. Dit wordt geacht te zijn goedgekeurd indien Afnemer niet binnen 10 werkdagen na verzending door Zuivelhoeve De Bossneppe schriftelijk daarop heeft gereageerd.
 3. Alle kosten van het monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan “elke van de wil van Zuivelhoeve De Bossneppe onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert”.
 2. Indien levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Zuivelhoeve De Bossneppe gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Daarnaast zal Zuivelhoeve De Bossneppe gerechtigd zijn de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer de overmachtssituatie langer dan 1 maand duurt of van zodra duidelijk is dat dit het geval zal zijn.
 3. Het reeds uitgevoerde deel zal in dat geval worden aangerekend aan de Afnemer zonder dat deze kan beroepen op een schadevergoeding.
 1. De Afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder “gebreken” worden geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht uitgesloten.
 2. Klachten van al onze producten dienen binnen 24 uur na levering van die goederen aan Zuivelhoeve De Bossneppe te worden medegedeeld. Dit kan via het mailadres info@debossneppe.be, het telefoonnummer +32 51 72 23 65 of ter plaatse, Kortrijkstraat 16, 8810 Lichtervelde. Indien de Afnemer binnen de toepasselijke termijn geen klacht heeft uitgesproken, dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Zuivelhoeve De Bossneppe zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Afnemer verleent daarbij zijn volledige medewerking.
 4. In geval van een gerechtvaardigde klacht zal Zuivelhoeve De Bossneppe de keuze hebben om:
  1. de goederen terug te nemen en te vervangen;
  2. de koopovereenkomst te ontbinden;
  3. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
 5. Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat Zuivelhoeve De Bossneppe daarmee heeft ingestemd.
 6. Een klacht geeft de Afnemer niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.
 7. Elk recht op klachtneerlegging vervalt indien de Afnemer de Producten in strijd met de door Zuivelhoeve De Bossneppe gegeven instructies of wettelijke voorschriften heeft vervoerd, behandeld, opgeslagen, bewerkt of verwerkt of in het geval door enige oorzaak de producten en/of hun verpakking na levering gewijzigd of beschadigd zijn.
 1. Afnemer en Zuivelhoeve De Bossneppe verbinden zich tot wederzijdse geheimhouding ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de ander ter beschikking gestelde informatie, iedere Specificatie, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van de verstrekkende partij.
 2. Beide partijen dienen desgevraagd de vertrouwelijke informatie afkomstig van de andere partij alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan de andere partij zonder achterhouding van enige kopie op welke wijze en in welke vorm ook.
 1. Zuivelhoeve De Bossneppe is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intresten, welke voor
  Afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van Zuivelhoeve De Bossneppe, van personen in dienst van Zuivelhoeve De Bossneppe of door Zuivelhoeve De Bossneppe ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Zuivelhoeve De Bossneppe blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft.

Het Belgisch recht is van toepassing op elke Overeenkomst.

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van, naargelang het geval, de Vrederechter te Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Oostende.

Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.